Sökning: "Gunilla Annerljung"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Annerljung.

  1. 1. Effekter av handledning Pedagogers upplevelser och erfarenheter av specialpedagogisk handledning

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Gunilla Annerljung; Sandra Svedung; [2015-11-28]
    Nyckelord :specialpedagogisk handledning; effekter; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: I denna studie har vi undersökt hur specialpedagogisk handledning görs och vilka effekter den kan tänkas bidra med i skolpraktiken ur ett pedagogperspektiv. Tidigare forskning har visat att det finns kopplingar mellan elevhälsans arbete och barns rättigheter i samhället. LÄS MER