Sökning: "Gunilla Engström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gunilla Engström.

 1. 1. Intensivträning av läsflytet hos lässvaga elever : En studie av avkodningsträning och morfologisk medvetenhetsträning som insats i liten grupp i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Gunilla Emanuelsson; Marlene Engström; [2019]
  Nyckelord :avkodningsträning; morfologisk medvetenhet; intervention; läsflyt; läs- och skrivsvårigheter; upprepad läsning; läsmotivation;

  Sammanfattning : This study examines the effects on reading flow of decoding training and decoding training in combination with morphological awareness instruction. The study included a small group of students with reading and writing difficulties in grade three. LÄS MER

 2. 2. Hur framställs kvinnor och män i svenska mattidningar? : En kvantitativ innehållsanalytisk undersökning ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anna Engström; [2012]
  Nyckelord :kvantitativ innehållsanalys; mattidningar; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur män respektive kvinnor framställs i tre svenska mattidningar: Elle Mat & Vin, Buffé samt Allt om Mat. Endast bildmaterial av redaktionell karaktär har undersökts. LÄS MER

 3. 3. Intermediate domain? : En intervjustudie med förskollärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jessica Engström; Jennie Falk; [2011]
  Nyckelord :Barndom; being; becoming; förskolebarn; intermediate domain; möten; tid; samarbete; samsyn; samverkan;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur förskollärare idag upplever samarbetet mellan förskola och hem, deras beskrivning av förutsättningar för ett gott samarbete och vilken betydelse den nya reviderade läroplanen (Lpfö98/10) har för samarbetet.Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förskollärare upplever samarbetet hem- förskola. LÄS MER