Sökning: "Gunilla Engström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Engström.

  1. 1. Hur framställs kvinnor och män i svenska mattidningar? : En kvantitativ innehållsanalytisk undersökning ur ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Anna Engström; [2012]
    Nyckelord :kvantitativ innehållsanalys; mattidningar; genusvetenskap;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur män respektive kvinnor framställs i tre svenska mattidningar: Elle Mat & Vin, Buffé samt Allt om Mat. Endast bildmaterial av redaktionell karaktär har undersökts. LÄS MER