Sökning: "Gunilla Falk Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Falk Andersson.

  1. 1. Medveten undervisning i läsförståelse : en studie av sex lågstadielärares uppfattningar och tolkningar av den egna undervisningen i läsförståelse

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

    Författare :Gunilla Falk Andersson; [2014]
    Nyckelord :Läsförståelse; ordförståelse; metakognition; läsförståelseundervisning;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilken kunskap lärare har om undervisning i läsförståelse, hur lärare på lågstadiet beskriver sin undervisning men även hur läsundervisningen förändras efter att eleven knäckt läskoden och kommit igång med sin läsning. Det empiriska materialet består av insamlad data genom intervjuer med sex lågstadielärare. LÄS MER