Sökning: "Gunilla Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Gunilla Olofsson.

 1. 1. Frustration och stress i gymnasiesärskolan : Hur personal kan arbeta proaktivt för att undvika utmanande beteenden i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Gunilla Näslund Johansson; Åsa Olofsson; [2018]
  Nyckelord :challenging behavior; frustration; proactive approach; special need´s education; stress; upper secondary school; frustration; gymnasiesärskola; proaktivt bemötande; stress; utmanande beteenden;

  Sammanfattning : Personal inom gymnasiesärskolan arbetar i en verksamhet som kan vara farlig. Det är inte så ovanligt att personal möts av hot och våld i sin vardag. Elever gör rätt om de kan och frustration och stress i situationer som de upplever att de inte kan behärska kan leda till utmanande beteenden. LÄS MER

 2. 2. Vygotskij och Leontjev om lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Håkan Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :lek; lekpedagogik; Leontjev; Vygotskij; play; play pedagogy; Leontiev; Vygotsky;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om de sovjetiska psykologerna Vygotskij och Leontjevs teoretiska perspektiv på lek, så som Vygotkji presenterar sin teori i förläsningen Lekens roll i barnets psykiska utveckling 1933 (1981) och så som Leontjev presenterar sin teori i artikeln Lekens psykologiska grundvalar i förskoleåldern 1944 (1982). Den här uppsatsen bygger på en kvalitativ hermeneutisk textanalys av dessa två källor, och ställer sig frågan vad Vygotskijs och Leontjevs teorier betyder? Analysen anlägger dels ett hermeneutiskt historiskt perspektiv och dels ett nutids historiskt pedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsöverföring i ett interorganisatoriskt samarbete -En studie av hur formen för kunskapsflödet påverkar kunskapsöverföringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Kristiina Jansson; Gunilla Olofsson; Rebecca Stanley; [2009]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; interorganisatoriska samarbeten; kund – leverantörsförhållande; kommunikationsform; kunskapsform; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Att en fungerande kommunikation och kunskapsöverföring mellan organisationer är vitalt för ett lyckat samarbete har fastställts. Denna uppsats undersöker hur formen för kunskapsflödet kan påverka kunskapsöverföringen, i termer av formell och informell överföringsprocess. LÄS MER

 4. 4. När ens enda vän är en gnom : En undersökning om i vad mån socialtjänsten uppfattar ungdomars datorspelsmissbruk som ett socialt problem och hur de i så fall arbetar med det

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Martin Olofsson; Olov Eriksson; [2008]
  Nyckelord :computer games addiction social problems social services dataspelsmissbruk dataspelsberoende sociala problem socialtjänst; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Olov Eriksson and Martin Olofsson Title: When your only friend is a gnome - A study of how social services think of computer game addiction as a social problem and how they treat it [translated title] Supervisor: Gunilla Lindén Assessor: Kristina Göransson The purpose of this essay is to find out if the social services think of computer game addiction as a social problem through a professional perspective. We also wanted to find out how they treated the problem. LÄS MER

 5. 5. Medberoende : En studie om livet med en alkoholmissbrukare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Gunilla Olofsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningMitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett alkoholmissbruk påverkar interaktionen mellan individer i ett partnerförhållande där mannen missbrukar. När en partner lever med en missbrukare utvecklas ofta ett medberoende. LÄS MER