Sökning: "Gunilla Sjöberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Sjöberg.

  1. 1. Dyskalkyli skolans stöd- och hjälpinsatser - en demokratisk rättighet

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Gunilla Johansson; Maria Tykeson; [2008]
    Nyckelord :Dyskalkyli; matematiska svårigheter; åtgärder; stöd- och hjälpinsatser; pedagoger; specialpedagoger;

    Sammanfattning : Gunilla Johansson och Maria Tykeson "Dyskalkyli skolans stöd- och hjälp - en demokratisk rättighet". Syftet med examensarbetet är att synliggöra fenomenet dyskalkyli samt hur detta hanteras av pedagoger och specialpedagoger på några skolor. LÄS MER