Sökning: "Gunilla Thorsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Thorsson.

  1. 1. Den goda relationens betydelse : en aktionsforskning i grundsärskolan inriktning träningskola och gymnasiesärskolans individuella program.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Malin Andersson; Gunilla Thorsson; [2015]
    Nyckelord :Aktionsforskning; formativ bedömning; goda relationer; kollegialt lärande; proximal utvecklingszon; ämnesområde språk; kommunikation;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera fyra teammedlemmars syn på hur den goda relationen mellan lärare och elever ligger till grund för att elever inom grundsärskolan inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program når upp till målen i läroplanen språk och kommunikation. Mer preciserat vill vi belysa teammedlemmars uppfattningar av goda relationers betydelse för måluppfyllelse inom ämnesområdet “språk och kommunikation”. LÄS MER