Sökning: "Gunilla Voeler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Voeler.

  1. 1. Faktorer som påverkar det vårdande samtalet med patienter i livets slut

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Åsa Andersson; Gunilla Voeler; [2006]
    Nyckelord :Kommunikation; Palliativ vård; Samtal; Sjuksköterska-patient relationer;

    Sammanfattning : Många patienter i livets slutskede upplever problem i kommunikationen med vårdpersonalen. Detta leder till en otrygg patient och ger ett onödigt lidande. Sjuksköterskans beredskap att kommunicera med döende patienter är låg. LÄS MER