Sökning: "Gunilla Wahlström Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Wahlström Nilsson.

  1. 1. Kvalité i förskolan : Sju specialpedagogers uppfattning om begreppen kvalité och undervisning

    Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Gunilla Wahlström Nilsson; [2020]
    Nyckelord :Preschool; Quality; Special education; Special educator; Systematic quality work; Teaching; Förskola; Kvalitet; Specialpedagog; Specialpedagogik; Systematiskt kvalitetsarbete; Undervisning;

    Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur sju specialpedagoger uppfattar kvalité och undervisning i förskolan. Syftet med studien var att undersöka hur sju specialpedagoger uppfattade begreppet kvalitet i förskolan samt hur begreppet undervisning i förskolan uppfattades. Datainsamlingen har gjorts med kvalitativa intervjuer. LÄS MER