Sökning: "Gunnar Eliasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gunnar Eliasson.

 1. 1. Lär på plats : En fallstudie kring Arbetsplatsförlagt Lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Gunnar Andersson; Camilla Eliasson; [2013]
  Nyckelord :APL; praktik; handledare; entreprenö riellt lärande; den proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka hur arbetsförlagt lärande, APL fungerar på ett företagsom tar emotelever från ett yrkesinriktat gymnasieprogram.Vi har gjort en fallstudie kring detta företag och genomfört intervjuer med tre elever som varit på detta företag på sin praktik, APL. LÄS MER

 2. 2. Vadå samarbete/ En studie av studie- och yrkesvägledares och lärares upplevelser av samarbetet dem emellan samt i vilken utsträckning samarbetsmöjligheterna påverkades av en strukturell omorganisation.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Carlsson; Cecilia Eliasson; [2006]
  Nyckelord :samarbete; skolkultur; F9-reformen; skolutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med examensarbetet var att beskriva studie- och yrkesvägledares och lärares upplevelser av samarbetet dem emellan samt i vilken utsträckning samarbetsmöjligheterna påverkades av en strukturell omorganisation. En kort beskrivning ges av utvecklingen av den kommunala grundskolan samt studie- och yrkesvägledar- och läraryrkets förändring. LÄS MER