Sökning: "Gunnar Eliasson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gunnar Eliasson.

 1. 1. Att vara eller inte vara bankägare, det är frågan : En studie av svenska statens ägande i Nordbanken/Nordea efter 1990-talets finanskris

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Daniel Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :statligt bankägande; motiv för statligt bankägande;

  Sammanfattning : Denna studie försöker fastställa vilka motiv svenska staten hade med sitt fortsatta ägande i Nordbanken/Nordea under den marknadsliberala regimen som rådde efter finanskrisen på 1990-talet. Studien testar om Gunnar Eliasson och Mats Larssons teori om motiv för statligt bankägande är applicerbar perioden 1991–2013. LÄS MER

 2. 2. Lär på plats : En fallstudie kring Arbetsplatsförlagt Lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Gunnar Andersson; Camilla Eliasson; [2013]
  Nyckelord :APL; praktik; handledare; entreprenö riellt lärande; den proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka hur arbetsförlagt lärande, APL fungerar på ett företagsom tar emotelever från ett yrkesinriktat gymnasieprogram.Vi har gjort en fallstudie kring detta företag och genomfört intervjuer med tre elever som varit på detta företag på sin praktik, APL. LÄS MER

 3. 3. Vadå samarbete/ En studie av studie- och yrkesvägledares och lärares upplevelser av samarbetet dem emellan samt i vilken utsträckning samarbetsmöjligheterna påverkades av en strukturell omorganisation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Carlsson; Cecilia Eliasson; [2006]
  Nyckelord :samarbete; skolkultur; F9-reformen; skolutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med examensarbetet var att beskriva studie- och yrkesvägledares och lärares upplevelser av samarbetet dem emellan samt i vilken utsträckning samarbetsmöjligheterna påverkades av en strukturell omorganisation. En kort beskrivning ges av utvecklingen av den kommunala grundskolan samt studie- och yrkesvägledar- och läraryrkets förändring. LÄS MER