Sökning: "Gunnar Holm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunnar Holm.

  1. 1. En resa du inte kan välja bort? : En studie av skolledares upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

    Författare :Gunnar Holm; [2017]
    Nyckelord :experiences; change; journey of change; change processes; principals; headmaster; school development; erfarenheter; förändring; förändringsresor; förändringsprocesser; rektor; skolledare; skolutveckling; upplevelser;

    Sammanfattning : It might be assumed that principals play a critical role in school organizational change processes. Evidence that both decision makers and relevant authorities share this assumption is found in the Swedish Education Act (SFS 2010:800) as well as the objectives and guidelines set down in relevant curricula (Skolverket 2011). LÄS MER