Sökning: "Gunnar Wismar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunnar Wismar.

  1. 1. Work war Z

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Gunnar Wismar; Per Nyman; [2020]
    Nyckelord :Employer branding; generation z; war for talent;

    Sammanfattning : Tidigare forskning, både i Sverige och internationellt, har visat på en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och att det råder brist på kvalificerade medarbetare, talanger. Denna konkurrenssituation benämns även som War for talent. LÄS MER