Sökning: "Gunnel Hübinette"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunnel Hübinette.

  1. 1. Ansträngning ger resultat : Elevers uppfattning om vad som påverkar viljan att lära sig matematik

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

    Författare :Jandersson Cecilia; Gunnel Hübinette; [2018]
    Nyckelord :Betyg; motivation; ansträngning; matematikundervisning; uppfattningar; narrativ; Mönks Triadiska independenstriangel;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen var framförallt att ge elever möjlighet att beskriva sina upplevelser av matematikundervisning och betygssättning i grundskolan. Vi ville också se vad som påverkar elevers intresse och motivation för att lära sig matematik. LÄS MER