Sökning: "Gupta"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Gupta.

 1. 1. Development of a GIS methodology to evaluate informal urban green areas for inclusion in a community governance program

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Katalin Bunyevácz; [2019]
  Nyckelord :geography; GIS; informal urban green spaces; community governance; multi- criteria analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Informal green spaces are “small green areas” which are some square meter plots along streets or in junctions, in front of public or private buildings. Informal urban green space become or remain in neglected condition due to the lack of capacity of the municipality to maintain them. LÄS MER

 2. 2. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER

 3. 3. Early assessment of composite structures : Framework to analyse the potential of fibre reinforced composites in a structure subjected to multiple load case

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Hållfasthetslära (Avd.)

  Författare :Srikanth Ananthasubramanian; Priyank Gupta; [2018]
  Nyckelord :MATLAB; Fibre Reinforced Plastics; finite-element; laminate design; classical laminate theory.;

  Sammanfattning : To meet the need of lightweight chassis in the near future, a technological step of introducing anisotropic materials like Carbon Fibre Reinforced Plastics (CFRP) in structural parts of cars is a possible way ahead. Though there are commercially available tools to find suitability of Fibre Reinforced Plastics (FRPs) and their orientations, they depend on numerical optimization and complexity increases with the size of the model. LÄS MER

 4. 4. Organizational Barriers to Digital Transformation

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Shikha Gupta; [2018]
  Nyckelord :Digital Transformation; Digitalization; Transformation; Barrier to Transformation; Organizational Change; Change Management; Change Processes;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Analysis of the Representation of Orbital Errors and Improvement of their Modelling

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Mini Gupta; [2018]
  Nyckelord :Space debris; space situational awareness; uncertainty characteristics; Gaussianity;

  Sammanfattning : In Space Situational Awareness (SSA), it is crucial to assess the uncertainty related to thestate vector of resident space objects (RSO). This uncertainty plays a fundamental role in, forexample, collision risk assessment and re-entry predictions. A realistic characterization of thisuncertainty is, therefore, necessary. LÄS MER