Sökning: "Gustaf Cederlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustaf Cederlund.

  1. 1. Operationella resultat efter en private equity-backad LBO

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Niklas Johannesson; Johan Cederlund; Gustaf Eriksson; Robert Söderholm; [2015]
    Nyckelord :Värdeskapande; Operativ verksamhet; Private Equity; LBO; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det föreligger någon skillnad i operationell verksamhet mellan företag som genomgått en Private Equity sponsrad leveraged buyout och deras jämförelsegrupp som inte genomgått en liknande förändring i deras kapitalstruktur. Studien kunde inte påvisa någon skillnad på den operationella verksamheten hos företag som genomgått en LBO och dess jämförelsegrupp. LÄS MER