Sökning: "Gustaf Kjellström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustaf Kjellström.

  1. 1. Resultatmanipulering kring lock-up periodens utgångsdatum

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Christoffer Thelander; Gustaf Kjellström; Julie Yu; [2019]
    Nyckelord :Resultatmanipulering; Earnings management; Lock-up; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det förekommer resultatmanipulering i kvartalen före och under lock-up periodens utgångsdatum. Vidare är syftet att undersöka om det existerar en skillnad i mängden resultatmanipulation mellan Nasdaq Stockholm och Spotlight Stock Market. LÄS MER