Sökning: "Gustaf Lagerwall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustaf Lagerwall.

  1. 1. Musikteori i praktiken : En kvantitativ studie om i vilken utsträckning elever i åk 3 på estetiska programmet integrerar sina teoretiska kunskaper i sitt praktiska musicerande

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

    Författare :Gustaf Lagerwall; [2011]
    Nyckelord :Ensemble; Music Arts Program third year; Music Theory; Prerequisites; Ensemble; Estetiska programmet åk3; förkunskaper; Musikteori;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på om och i vilken grad elever, och lärare i ensemble och musikteori, upplever att eleverna integrerar musikteori och ensemble samt ifall bakgrund i musik- eller kulturskola påverkade integrationen. Jag använde mig av en kvantitativ undersökningsmetod, det vill säga enkätundersökning i mitt datainsamlande. LÄS MER