Sökning: "Gustaf Lindberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gustaf Lindberg.

 1. 1. Industri och digitalisering i Västernorrland : En kartläggning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Gustaf Lindberg; Marcus Sawert; [2018]
  Nyckelord :Digitise; digitalization; digital transformation; Smart Industri; Region Västernorrland; Digitalisera; digitisera; digital transformation; förädlingsgrad; region västernorrland;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to map the small and medium sized industrial companies in Västernorrland and their work with digitalization. This was performed with the help of an analysis where data from the companies book keeping were retrieved from a database together with a survey that was sent to the companies. LÄS MER

 2. 2. Hur lärarstudeter påverkar den lokala lärarutbildarens yrkesutövande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gustaf Sirborn; Elin Krantz Lindberg; [2017]
  Nyckelord :VFU; lokala lärarutbildare; handledare; påverkan;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att analysera hur lokala lärarutbildare värderar de kunskaper som studenten för med sig. För att ta reda på detta har sex kvalitativa intervjuer genomförts med lokala lärarutbildare. Resultatet visar att en majoritet av de lokala lärarutbildarna uttrycker att de blir påverkade av lärarstudenter. LÄS MER

 3. 3. Valutariskhantering vid rörelseexponering : En kvantitativ studie av svenska börsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jimmy Mattsson; Gustaf Bergquist; [2015]
  Nyckelord :Currency risk; risk management; operating exposure; hedging methods; differences and similarities; segment affiliation.; Valutarisk; riskhantering; rörelseexponering; valutasäkringsmetoder; skillnader och likheter; segmenttillhörighet.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Valutariskhantering vid rörelseexponering - En kvantitativ studie av svenska börsföretag Nivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Gustaf Bergquist och Jimmy Mattsson. Handledare: Peter Lindberg. Datum: 2015 - juni. LÄS MER