Sökning: "Gustaf Lorén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustaf Lorén.

  1. 1. Organisationers innovativa lösningar och samarbeten för att fortsätta kunna bedriva sina verksamheter under Covid-19-pandemin. En kvalitativ studie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gustaf Lorén; Tomas Steifo; [2022-02-16]
    Nyckelord :Covid-19; Innovation; Pandemi; Framgångsrik; Lösningar; Samarbete;

    Sammanfattning : Organizations whose activities are affected by the restriction laws due to covid-19 spreading, lose a large part of their incomes. It's not about circumventing the restrictions, it's about innovative solutions that allow them to continue to run their business and create value for customers without risking the spread of covid-19. LÄS MER