Sökning: "Gustaf Thorebring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustaf Thorebring.

  1. 1. "Alla människor är huvudperson i sitt eget liv" : - en kvalitativ studie om behandlande personals uppfattningar om och förväntingar på klienter med ett substansmissbruk/beroende

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

    Författare :Emil Grabow; Gustaf Thorebring; [2017]
    Nyckelord :humanism; content analysis; locus of control; attribution; addiction care; treatment home; therapist; prerequisites; responsibility; treatment.; humanism; innehållsanalys; kontrollfokus; attribution; missbruksvård; behandlingshem; behandlare; förutsättningar; ansvar; behandling;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är beskriva och analysera behandlande personals uppfattningar om och förväntningar på klienter med ett substansmissbruk/beroende och klienternas möjligheter att tillfriskna och leva ett nyktert liv. Mer specifikt fokuseras på de förväntningar som behandlarna uttrycker vad gäller klienternas ansvar under behandlingen och för sitt tillfrisknande. LÄS MER