Sökning: "Gustav Almroth Berg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Almroth Berg.

  1. 1. Fokusering av produktionslayouten på ett litet företag : En fallstudie på Svenska Maskinskyltfabriken

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

    Författare :Kazem Bahadori; Gustav Almroth Berg; [2020]
    Nyckelord :Production layout; flow efficiency; internal transport; focused factory; Production economics; lean; Produktionslayout; flödeseffektivitet; interntransport; fokusera fabrik; konkurrensmedel; LEAN; transportminimering; Produktiosekonomi;

    Sammanfattning : Detta examensarbete har haft till syfte att finna åtgärder för att genom ett mer logiskt stringent flöde kunna fokusera produktionen i ett mindre företag, Svenska maskinskyltfabriken (SMF-skylt). Då flödet genom fabriken ändrats under åren, med nya maskiner och produkter har ett behov av att se över och anpassa det till dagens förhållanden uppstått. LÄS MER