Sökning: "Gustav Aulin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gustav Aulin.

 1. 1. Digitalisering av lågspänningsentreprenader i produktionsskedet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Jesper Magnusson; Gustav Bergström; [2017]
  Nyckelord :bim; digitalisering; utveckling; produktionsskedet; installatör; elentreprenad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Digitalisering av lågspänningsentreprenader i produktionsskedet Författare: Gustav Bergström, Jesper Magnusson Handledare: Radhlinah Aulin, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Björn Dahlström, Eitech Electro AB Sead Behlic, Assemblin El AB Examinator: Anne Landin, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Problemställning: • Hur kan elinstallatören arbeta med BIM och digitalisering i produktionsskedet? • Hur fungerar digitalisering i praktiken mellan installatör och projektör? • Vilka krav måste elentreprenader ställa på modellen för att effektivisera digitalisering av projekt? Syfte: Syftet med denna rapport är att undersöka vilka krav på information som krävs i samband med att implementera BIM i produktionsskedet inom elentreprenader, samt att beskriva implementeringen av BIM i produktionsskedet för densamma. Metod: En deduktiv ansats i form av en litteraturstudie ligger till grund för den empiriska insamlingen av data. LÄS MER

 2. 2. Tätare och grönare : en fallstudie längs Eriksfältsgatan i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gustav Aulin; [2013]
  Nyckelord :Förtätning; helhetsgrepp; grönska; parkkaraktärer; konsekvensanalyser; win-win;

  Sammanfattning : Att växa inåt, eller att förtäta, är något som man i många städer strävar efter. En av dem är Malmö som i sin nya översiktsplan, ÖP2012, lägger mycket fokus på just förtätning. Det är ett viktigt steg ifrån den funktionsuppdelade till den blandade staden och kan innebära både miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar. LÄS MER

 3. 3. BEMÖTAS-principen : sju tillvägagångssätt för att främja integration genom fysisk planering

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Gustav Aulin; [2010]
  Nyckelord :integration; segregation; fysisk planering; blandad bebyggelse; engagemang från boende; mötesplatser; övergångszoner; trygghet; attraktivitet; samhörighet med staden;

  Sammanfattning : The thesis is about integration in the city and how integration can be improved through physical planning. Segregation can result in changing peoples’ prerequisites in our society. Opportunities in life become dependent on what area of the city you live in or where you grew up. LÄS MER