Sökning: "Gustav Beckenäs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Beckenäs.

  1. 1. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT NÄRSTÅENDE NÄRVARAR VID HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING PÅ AKUTMOTTAGNINGEN - En strukturerad litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Gustav Beckenäs; Mattias Broström; [2021-02-25]
    Nyckelord :Sjuksköterska; HLR; Närstående; Familjecentrerad omvårdnad; Akutmottagning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är ett relativt vanligt förekommande sjukdomstillstånd vilket en personoväntat kan drabbas av. Forskning visar att närstående påverkas positivt av att närvara vidåterupplivningsförsök av den drabbade, medan andra studier påvisar att sjuksköterskanupplever närståendes närvaro negativt. LÄS MER