Sökning: "Gustav Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Gustav Berg.

 1. 1. Smarta rekommendationer : Rekommendationer på webbsidor framtagna av maskininlärning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Gustav Nilsson; William Takolander; [2020]
  Nyckelord :Machine Learning; Algorithm; Website; Recommendations; Maskininlärning; Algoritm; Webbsida; Rekommendationer.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är maskininlärning en metod som blir allt mer populär för att lösa olika problem som företag ställs inför världen runt. Många företag har berg av lagrad data som inte används till någon nytta. Den datan kan användas på många olika sätt för att göra förbättringar inom företagen. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Financial Advisors on Risk Arbitrage Spreads: Evidence from Nordic Takeover Bids

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Gustav Berg; Erik Johansson; [2020]
  Nyckelord :Financial Advisors; Mergers and Acquisitions; Risk Arbitrage; Arbitrage Spreads;

  Sammanfattning : Following the announcement of a public takeover bid, the target firm's stock price generally adjusts towards the offer price. However, these rarely converge, and the percentage difference that emerges forms what is commonly referred to as the risk arbitrage spread. LÄS MER

 3. 3. Fokusering av produktionslayouten på ett litet företag : En fallstudie på Svenska Maskinskyltfabriken

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Kazem Bahadori; Gustav Almroth Berg; [2020]
  Nyckelord :Production layout; flow efficiency; internal transport; focused factory; Production economics; lean; Produktionslayout; flödeseffektivitet; interntransport; fokusera fabrik; konkurrensmedel; LEAN; transportminimering; Produktiosekonomi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft till syfte att finna åtgärder för att genom ett mer logiskt stringent flöde kunna fokusera produktionen i ett mindre företag, Svenska maskinskyltfabriken (SMF-skylt). Då flödet genom fabriken ändrats under åren, med nya maskiner och produkter har ett behov av att se över och anpassa det till dagens förhållanden uppstått. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsägarens roll i den cirkulära ekonomin

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Berg; Gustav Lundström; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Re-use; Recycling; Resource Efficiency; Cirkulär ekonomi; Återbruk; Återvinning; Resurseffektivitet;

  Sammanfattning : Under de senaste århundradena har samhället tillämpat ett linjärt synsätt på ekonomin där varor produceras, säljs, används och sedan blir till avfall utan någon högre grad av återvinning. Det linjära synsättet har stor inverkan på vår planet med minskade ändliga resurser och ökat klimathot. LÄS MER

 5. 5. I am your voice : en utforskande studie av Donald Trumps talarstil

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Gustav Berg; [2019]
  Nyckelord :Retorik; Talarstil; Trump; Demosthenes; Hermogenes; Populism; Genre; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vilken typ av talarstil Donald Trump har när han talar offentligt. För att studera detta har till denna uppsats en transkribering till ett specifikt tal använts. Talet som i uppsatsen behandlas är ett kampanj-rally för republikanerna i Evansville i Indiana augusti 2018. LÄS MER