Sökning: "Gustav Kivilo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Kivilo.

  1. 1. En internationell aktör från start – En studie om hur svenska e-handlare påverkar de internationella kunderna till köp

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Melinda Jakobsson; Gustav Kivilo; [2014]
    Nyckelord :E-handel; strategi; kundbeteende; kundrelationer; uppfattad risk; internationella;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska e-handlare bygger strategier för att nå den internationella kunden. Författarna finner ämnet viktigt att studera då det är brist på empiriskt forskning kring huruvida e-handlare integrerar strategier för kundbevarandet i deras affärsstrategi. LÄS MER