Sökning: "Gustav Kniif"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Kniif.

  1. 1. Beredskapen är allt : En kartläggning av övningar inför allvarlig händelse i ett län i södra Sverige.

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Gustav Kniif; Jessica Tibell; [2019]
    Nyckelord :Communication; cooperate; exercise; major accidents or disaster; cross-sectional study.; Kommunikation; samverkan; övning; allvarlig händelse; tvärsnittsstudie;

    Sammanfattning : Bakgrund. Denna magisteruppsats från specialistsjuksköterskeprogrammet i akutsjukvård är en pilotstudie som görs på uppdrag av Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA). Allvarlig händelse är en händelse där resurser behöver omfördelas, ledas och användas på ett särskilt sätt. LÄS MER