Sökning: "Gustav Malmbring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Malmbring.

  1. 1. Personlighet och preferens för mobiltelefon respektive portabelt ljud

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Gustav Malmbring; [2011]
    Nyckelord :mobile cell phones; portable sound; extraversion; neuroticism; social phobia; mobiltelefoni; portabelt ljud; extraversion; neuroticism; social fobi;

    Sammanfattning : Tidigare studier har indikerat att extroverta personer använder mobiltelefoni mer än vad introverta personer gör (Inyang et al. 2010). En enkätstudie genomfördes för att testa sambandet mellan personlighetstyp och huruvida en frekvenspreferens gällande brukandet av mobiltelefoni eller portabelt ljud förelåg. LÄS MER