Sökning: "Gustav Pihlquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Pihlquist.

  1. 1. Avläsning av EEG-data från Emotiv Epoc X för ett SSVEP-baserat braincomputer interface för att spela Snake

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

    Författare :Carl Erenstedt; Alexander Ohlin; David Persson; Gustav Pihlquist; Samuel Widén; Carlos Yechouh; [2021-09-14]
    Nyckelord :BCI; EEG; Snake; SSVEP; CCA; Emotiv Epoc; CNN; responstid;

    Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att utforma ett BCI som kan styra datorspeletSnake i realtid. Spelet styrs genom att inducera steady state visually evoked potentials i hjärnan via flimrande stimuli av vissa frekvenser. Den resulterande elektriskaaktiviteten i hjärnan läses sedan ut med hjälp av elektroencefalografi via EmotivEpoc X. LÄS MER