Sökning: "Gustav Skans"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Skans.

  1. 1. Inkludering av nyanlända elever i idrottsundervisning i skolan : En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas erfarenhet av arbete med inkludering

    Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Gustav Skans; [2019]
    Nyckelord :Nyanlända; inkludering; lärares erfarenheter; idrott och hälsa; skolan;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter av nyanlända elever i ämnet idrott och hälsa och lärares kunskaper om inkludering.   Två frågeställningar som studien undersökte var: 1. LÄS MER