Sökning: "Gustav Stake"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gustav Stake.

 1. 1. Generationsskifte : två fallstudier som exempel på hur generationsskifte kan genomföras

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Gustav Lindlöf; Erik Söderlund; [2019]
  Nyckelord :generationsskifte; arvsskifte; syskonrättvisa; emotionell; driftsplan;

  Sammanfattning : Generationsskifte är något som alltid är aktuellt, många lantbrukare börjar komma upp i åren och det är dags för en ny generation att ta över (Gustafsson & Björn, 2011). Samtidigt har marknadspriserna stigit till en hög nivå och lönsamheten är ostadig i de flesta företag. LÄS MER

 2. 2. Torget som demokratisk arena : och hur den påverkas av utomhusreklam och kommersialiseringen av det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Berglind; [2018]
  Nyckelord :demokrati; utomhusreklam; kommersialisering; offentligt rum; torg; medborgare;

  Sammanfattning : Många hävdar att det offentliga rummet genomgår en privatisering, på vilket sätt påverkar det ett utrymme som ska vara till för alla? Blir vissa intressen prioriterade andras och vad kan det få för konsekvenser? Med utgångspunkt i hur utomhusreklam och andra, liknande kommersiella intressen påverkar stadens torg som demokratisk arena undersöks hur privata intressen tar plats i det offentliga rummet. Med hjälp av exemplet Gustav Adolfs torg i Malmö och de kompletterande frågeställningarna “Vilka krav kan vi ställa på torget som demokratisk arena?”, “Hur har utomhusreklamen förändrats sen det introducerades och hur ser den ut idag??”och “Hur har kommersiella intressen påverkat det offentliga rummets funktion?” syftar uppsatsen att svara på om “utomhusreklam och andra kommersiella intressen kan påverka torgets möjlighet att fungera som en stads demokratiska aren?” Ämnet undersöks genom en litteraturstudie som börjar med att definierar begreppet demokratisk arena för att sen gå vidare till att redogöra för hur det offentliga rummet har kommersialiserats de senaste decenniet, hur utomhusreklamen har förändrats sen början av 1900-talet och hur den fungerar idag. LÄS MER

 3. 3. När livet sätts på spel : En kvalitativ studie angående upplevelsen av spelberoendet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Gustav Videll; Christoffer Andrén; [2017]
  Nyckelord :Betting; gambling addicts; motivation; treatment; gambling problem.; Spel om pengar; spelberoende; motivation; behandling; spelproblem.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att svara på hur personer med ett icke aktivt spelberoende beskriver sin situation som spelberoende. Studien bygger på fem intervjuer som transkriberades och analyserades sedan med hjälp av en innehållsanalys. LÄS MER