Sökning: "Gustav Vestberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Vestberg.

  1. 1. Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja : - En kvalitativ studie vid NCC

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Gustav Vestberg; [2020]
    Nyckelord :Supply chain management; construction supply chain management; Informationsflöde; materialflöde; flödeseffektivitet; försörjningskedjan; bygglogistik;

    Sammanfattning : Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på kommunikationen mellan dem. LÄS MER