Sökning: "Guy Heart"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Guy Heart.

  1. 1. "I feel that I was being written..." : Identitetsskapande i William S Burroughs romaner Junky och Queer

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Lucella Bergström; [2012]
    Nyckelord :William S Burroughs; Queer; Junky; Idealjag; Jagideal; Rosenberg; Zizek; psykoanalys; routines;

    Sammanfattning : In this essay I examine how identity is created in William S. Burroughs two early novels Junky andQueer. The theoretic starting points are Lacans psychoanlytic concepts ”ideal ego”, ”egoideal” and the ”superego” and also queertheory as presented by Tiina Rosenberg in her book Queerfeministisk agenda. LÄS MER