Sökning: "Gymnasielärare"

Visar resultat 1 - 5 av 887 uppsatser innehållade ordet Gymnasielärare.

 1. 1. Filmanvändning inom historieundervisning i gymnasiet: upplevelser från båda sidor av klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joan Cornejo Svensson; [2022]
  Nyckelord :Historia; Avsikter; Filmanvändning; Historiebruk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Övergripande mål; Historiekultur; Film; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar historielärares avsikter med att använda film i sin undervisning i gymnasieskolan. Syftet är att undersöka lärarnas deklarerade avsikter och jämföra dem med historieämnets övergripande mål samt elevernas respons till filmanvändning i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Bildlärares upplevelser av bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jonas Brandin; [2022]
  Nyckelord :Bildundervisning; bildlärare; gymnasieskolan; bedömning; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om hur bildlärare upplever och beskriver bedömning gentemot gällande styrdokument. Studien utgår från fenomenologin i metod och analys. Kvalitativa intervjuer med tre gymnasielärare från tre olika skolor har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Från den realistiska världen till den digitaliserade datorvärlden : En kvalitativ studie kring gymnasielärarnas upplevelse av distansundervisning under Covid-19-pandemin

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Carlos Durmaz; Steven Man; [2022]
  Nyckelord :Distansundervisning; COVID-19; KASAM; idrott och hälsa; trångboddhet; digitala kompetenser;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasielärare med inriktning idrott och hälsa planerar sina lektioner utifrån läroplanen och hur de implementerar detta i distansundervisningen under covid-19 pandemin. Studien behandlar dessa forskningsfrågor: På vilket sätt organiserade gymnasielärarna distansundervisningen så att eleverna får tillgång till det centrala innehållet i förhållande till läroplanen? Vilka för- och nackdelar har distansundervisning ur ett lärarperspektiv? Vilket sätt har lärare bedömt elevers kunskap utifrån läroplanen? Metod Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört djupgående intervjuer med fem idrott och hälsa lärare. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskapslärares ämnesuppfattningar : Samhällskunskapslärare i högstadiet och gymnasiets uppfattningar om sitt ämne

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Louis Hyleborg; Jon Björklund; [2022]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Samhällskunskapslärare; Ämnesuppfattningar; Gymnasielärare; Högstadielärare;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt med syftet att få kunskap om hur samhällskunskapslärare på gymnasiet och högstadiet uppfattar ämnet samhällskunskap. Detta uppnår vi genom frågeställningen: Hur uppfattar ämneslärare i samhällskunskap sitt ämne utifrån innehåll och ändamål? Vi har letat fram relevant forskning genom att söka i olika databaser, dessa är: Swepub, ERIC och ERC. LÄS MER

 5. 5. "Alla ska kunna mötas i sitt lärande" : En kvalitativ studie om idrottslärares syn på undervisningsstilar i relation till elevernas lärande

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Pernilla Sörensen; Erik Forsberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet är att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa resonerar kring undervisningsstilarnas betydelse för elevernas lärande. Studien syftar till att besvara följande frågeställningar: (1) Hur resonerar idrottslärare om undervisningsstilar i relation till elevers lärande? (2) Hur upplever lärare användandet av undervisningsstilar? (3) Hur skiljer sig tankarna mellan idrottslärare med olika arbetserfarenheter? Metod Studien utgår från en deduktiv kvalitativ ansats som är i form av en tvärsnittsstudie. LÄS MER