Sökning: "Gymnasielever"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet Gymnasielever.

 1. 1. Hållbarhetsbegreppets relevans bland gymnasielever : Har geografiundervisningen någon betydelse för deras uppfattning av begreppet hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Adam Hultén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. X eller inte X - En studie om gymnasieelevers problemlösningsstrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karl Stengård; [2020]
  Nyckelord :Algebra; Konstruktivism; Matematik; Problemlösning; Räknelära; Skolmatematik;

  Sammanfattning : I gymnasieskolans matematikkurser utgör algebra en större del ju högre upp i kurserna mankommer. Men i vilken utsträckning använder gymnasielever algebra när de löser matematiskaproblem? Detta examensarbete är en studie av hur elever resonerar när de löser matematiskaproblem och vilka strategier de använder. LÄS MER

 3. 3. De bortglömda kvinnorna : En studie i hur lärare och gymnasielever uppfattar kvinnor i skolämnet historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Anton Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The object of this thesis is to examine how history teachers addresses women in their educating. This thesis will also examine if teachers accommodates their educating and does active didactical choices to include historical women. LÄS MER

 4. 4. Att utveckla en yrkesidentitet genom reflektion : - En studie om hur gymnasieelever på barn- och fritidsprogrammet reflekterar om genomförda aktiviteter i barngrupp och hur reflektionsprocessen kan stödjas i undervisningen.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Nyberg; [2020]
  Nyckelord :reflektion; gymnasial yrkesutbildning; yrkeskunnande; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Denna studie är yrkesdidaktisk och praktiknära med ett fenomenografiskt och variationsteoretiskt metodologiskt ramverk. I studien undersöks på vilka kvalitativt skilda sätt elva elever på barn- och fritidsprogrammet (gymnasieskola) erfar och hanterar reflektion om genomförda aktiviteter med en grupp barn. LÄS MER

 5. 5. Hur uppfattar gymnasielever funktionsanalys? : En fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Dennis Wiklund; [2020]
  Nyckelord :functional harmony; music theory teaching; Pitch and music theory; upper secondary school students; funktionsanalys; musikteoriundervisning; Gehörs- och musiklära; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Föreliggande självständiga arbete har sitt ursprung i en nyfikenhet på den praktiska potentialen i musikteoriundervisning på gymnasienivå. Enligt forskning blir musikteoriundervisning ofta teoretisk utan tydliga kopplingar till autentiskt musikutövande. LÄS MER