Sökning: "Gymnasium nivå"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Gymnasium nivå.

 1. 1. Skolans påverkan på individens kreativitet och lärande : En jämförande analys av individers personliga upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Alexander Feuk; [2022]
  Nyckelord :kreativitet; skola; gymnasium; pedagogik; Waldorfpedagogik; Waldorf; undervisning; utveckling; inlärning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vilken inverkan skolan har på elevers kreativa utveckling och inlärning där fokus ligger på elever som studerar eller tidigare studerat estetiska ämnen på gymnasial nivå. I studien jämförs två pedagogiska tillvägagångssätt för undervisning, kommunal pedagogik och Waldorfpedagogik. LÄS MER

 2. 2. “Jag antar att det handlar om att guida som en coach, leda som en ordförande och vara experten när det behövs”: En studie om handledning av låtskrivningsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Terese Fredenvall; Aliette Tardy; [2021]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Coachning; Handledning; Musikskapande; Låtskrivning; Musikutbildning; Educational Science; Music Education; Guidance; Music creation; Songwriting; Science General; Performing Arts;

  Sammanfattning : When reading course plans for music classes or looking into the available music courses in the Swedish school systems’ pre higher and higher educations (gymnasium, folkhögskola and post gymnasium), the increased interest in creating music is shining through. Using Bennett’s (2012b) argument “if songwriting can’t be taught, it can certainly be learned” (Bennett, 2012b, s. LÄS MER

 3. 3. Explicit matematikundervisning för elever i risk att hamna i svårigheter : En kvantitativ studie av ett interventionsprogram på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Christina Forsgren Svahn; [2021]
  Nyckelord :RTI - Respons to Intervention; intervention; explicit undervisning; matematik; gymnasienivå;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka huruvida en intervention innehållandes explicit undervisning förbättrar elevers kunskaper i matematik. För att kunna besvara syftet genomfördes en kvantitativ deduktiv experimentstudie. Studien är genomfördes på elever i årskurs 1 på ett gymnasium som läste matematikkursen Ma1b. LÄS MER

 4. 4. Makronutrienter, energiintag och återhämtning - områden där unga idrottare behöver mer kunskap : En studie om kostkunskaper hos specialidrottslärare och elever på svenska riksidrottsgymnasium

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elina Högström; Lena Erkers; [2020]
  Nyckelord :Sports nutrition; diet; knowledge; adolescents; survey; idrottsnutrition; kost; kunskap; ungdomar; enkätundersökning;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie var att undersöka kostkunskaper hos specialidrottslärare och elever inom uthållighetsidrott på svenska riksidrottsgymnasium.MetodEn validerad enkät användes för att undersöka vilka kostkunskaper elever och specialidrottslärare har. LÄS MER

 5. 5. Lärarstudenters återkoppling : Lärarstudenters skriftliga återkoppling på elevlösningar i matematik rörande absolutbelopp

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Kristofer Sidenvall; [2020]
  Nyckelord :Återkoppling; feedback; lärarstudent; matematik; absolutbelopp; gymnasium; algebra;

  Sammanfattning : Studien i detta arbete undersöker hur svenska ämneslärarstudenter ger skriftlig återkoppling på elevers lösningar i det matematiska kunskapsområdet ekvationer med absolutbelopp. Under datainsamlingen formulerade femton ämneslärarstudenter från två olika lärosäten sin återkoppling till tre elevers lösningar. LÄS MER