Sökning: "Gymnastik i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Gymnastik i förskolan.

 1. 1. Dans i förskolans planerade undervisning : En intervjustudie om hur förskollärares erfarenheter påverkar undervisningen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nicole Käller; [2023]
  Nyckelord :Dans i förskolan; planerad undervisning; kroppslig erfarenhet;

  Sammanfattning : Dans är en estetisk uttrycksform, ett estetiskt ämne och ett språk och har därmed en betydelsefull del i barns uttryckande och utveckling och är en del av de ämnesområden som förskolan ska arbeta med. Med utgångspunkter i Lindqvist och Pastorek Gripsons (2021) artikel så kommer denna studie fördjupa sig i dansen i den planerade undervisning, utifrån förskollärarnas beskrivning med hjälp av intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Stress hos pedagoger på förskolan : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sandra Ulfves; Moa Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Studiens syfte är att ta reda på om stress bland pedagogerna på förskolan existerar och i vilken mängd. Studien undersöker även om det är någon skillnad på stressen beroende på om man är utbildad förskollärare eller barnskötare. Syftet med projektet är även att ge underlag för fortsatt forskning. LÄS MER

 3. 3. "En miljö i glädje, i framtidshopp" : En kvalitativ studie om förskollärares upplevda arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Karolina Arnkvist; Charlotta Riksberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The aim of the paper is to seek understanding of the factors affecting the work environment for the pre-school teachers. Pre-school teachers are exposed to levels of high noise on a daily basis. Individuals who work in such an environment often experience stress, fatigue and sound fatigue. LÄS MER

 4. 4. Hur uppfattar förskollärare fysisk aktivitet och motorisk träning i förskolan : En intervjustudie med nio förskollärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ann Hemborg; Rebecca Svensson; [2018]
  Nyckelord :Förskollärarens uppfattning; Fysisk aktivitet; Förskola; Motorik; Gymnastik- Idrottshall; Fotbollsplan; Skog;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien var att undersöka hur förskollärarna uppfattar fysisk aktivitet i förskolan samt vilken kompetens de känner att de har när de leder rörelsepass med barn. För att undersöka detta använde vi oss av intervjuer som metod. För att få studien besvarad intervjuades 9 stycken förskollärare utifrån tre förskolor. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga barn i förskolan : Vilka föreställningar har förskolepedagoger om att arbeta med språkutveckling hos flerspråkiga barn?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Edita Dracic; [2016]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmål; förskola; språk; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka förskolepedagogers föreställningar dels om flerspråkiga barn, dels av modersmålsundervisning. Ett ytterligare syfte är att undersöka hur förskolepedagoger på olika sätt arbetar med språkutveckling hos flerspråkiga barn. LÄS MER