Sökning: "HÖGSKOLAN DALARNA svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden HÖGSKOLAN DALARNA svenska som andraspråk.

 1. 1. Tillsammans eller åtskilda? : Lärare och elevers uppfattningar om att undervisa i och att studerasvenska som andraspråk integrerat och separat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Linda Söderlund; [2019]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; integrerat; språkutveckling; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Svenska som andraspråk har funnits som eget ämne sedan 1995. Ämnet är jämställt med parallellämnet svenska och ger samma behörighet till gymnasium respektive högskola. Elever i grundskolan kan hänvisas till ämnet efter behovsbedömning medan ämnet är frivilligt på gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Lärares selektionsprocesser för skönlitteratur i andraspråksundervisning : Två sva-lärares berättelse om skönlitteratur i sin undervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Elias Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Selektionsprocesser; Skönlitteratur; SVA; Litteraturundervisning; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra vilka faktorer som styr valet av skönlitterärt material och beskriva skönlitteraturens roll i relation till kursplanen. Genom en intervjustudie synliggörs två gymnasielärares selektionsprocesser för skönlitterärt material i SVA. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande arbetssätt på yrkesinriktat program på gymnasiet : En kvalitativ intervjustudie av fyra yrkeslärares uppfattningar om språkutvecklande arbetssätt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Angela Massaro Rörbrink; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; undervisning; språkutvecklande arbetssätt; yrkesprogram; gymnasiet; pedagogik.;

  Sammanfattning : Globaliseringen har vuxit sig starkare och behovet av lärare som arbetar med språkutvecklande arbetssätt är stort under alla skolåren. Språkutvecklande arbetssätt, eller språkinriktad undervisning som det också kallas, har fått relativt stor genomslagskraft inom den svenska grundskolan men är ännu ej utbredd inom gymnasiet och gymnasieskolans yrkesprogram. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet, etnicitet och kultur i läromedel : En studie av två SVA-läroböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Elin Logara; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; etnicitet; kultur; lärobok; etnocentrism; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka flerspråkighet, etnicitet och kultur i tvåläroböcker i svenska som andraspråk för gymnasiet. Tidigare forskning har visat påförekomsten av etnocentrism i läromedel, men forskningen kring SVA-läromedel ärbegränsad. LÄS MER

 5. 5. Andraspråkselevers syn på användandet avmodersmål i svensk skola : En intervjustudie av fyra elever på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Maria Larsson; [2019]
  Nyckelord :Attityder; identitet; flerspråkighet; modersmålsundervisning och andraspråksutveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka andraspråkselevers attityd till modersmålsundervisning, samt andraspråkselevers syn på användandet av modersmål i den svenska skolan. Studien består av fyra intervjuer med andraspråkselever som belyser modersmålet som en resurs för språkinlärning. LÄS MER