Sökning: "Häktningsrestriktioner"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Häktningsrestriktioner.

  1. 1. Restriktioner vid häktning ur ett EU-rättsligt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Hedda Wittbom; [2011]
    Nyckelord :Straffrätt; EU-rätt; Folkrätt; Häktningsrestriktioner; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I Sverige kan den som blir häktad på grund av misstanke för brott bli ålagd restriktioner enligt 24 kap. 5a § RB, om åklagaren finner att det föreligger risk att den misstänkte kommer att försvåra utredningen genom att undandra bevisning, det vill säga om en kollusionsfara finns. LÄS MER