Sökning: "Hälsa årskurs 1-3"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Hälsa årskurs 1-3.

 1. 1. Developing physical literacy in school children: from the perspective of teachers in physical education and health

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emelie Svedjer; Monika Lövsund; [2019]
  Nyckelord :physical literacy; physical education; physical education and health; motivation; confidence; thematic analysis; physical literacy; rörelserikedom; idrott och hälsa; motivation; självförtroende; tematisk analys;

  Sammanfattning : Physical literacy (PL) is defined as the motivation, confidence, physical competence, knowledge, and understanding to value and take responsibility for engagement inphysical activities for life. The concept has become more prominent during recent years and has also inspired the latest curriculum for physical education and health (PEH) in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers uppfattning om naturvetenskap i grundskolans tidigare år

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälleHögskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Lena Sundin-Erixon; Emelie Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Läroplan; naturvetenskap; naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; pedagoger; ämnesteori;

  Sammanfattning : Arbetet utgår från utbildningsvetenskap som grund och behandlar utifrån detta olika perspektiv i naturvetenskap och NO-undervisning. Undersökningen sker genom intervjuer där sex deltagare ingår från tre olika kommuner på fyra olika skolor. LÄS MER

 3. 3. Problemlösningsuppgifter i läromedel : En innehållsanalys av läroboksuppgifter i årskurs 1–3 utifrån ett problemlösningsperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Madelene Olsson; [2018]
  Nyckelord :Problem-solving; teaching materials; content analysis; rich problem; primary school.; Problemlösning; läromedel; innehållsanalys; rika problem; lågstadiet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine problem solving in teaching materials. Problem solving should, according to Lgr 11, have a central role in the teaching of mathematics. In a teaching that is dominated by textbooks it is important that the textbook give students the possibility to continuously develop their problem solving skills. LÄS MER

 4. 4. Kan vi räkna med läromedlen? : En innehållsanalys av två läroböcker i matematik för årskurs 1–3.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elsa Örtenmark Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Förmågor; innehållsanalys; lärobok; läromedel; matematik; matematiska förmågor; undervisning.;

  Sammanfattning : Målen i kursplanen för matematik uttrycks som matematiska förmågor, vilket eleverna ska möta i undervisningen. Till de matematiska förmågorna räknas problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, metodförmåga, kommunikationsförmåga och resonemangsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Varför individanpassas matematikundervisningen? : En kvalitativ intervjustudie om hur och varför undervisningen i matematik egentligen individanpassas för elever i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Österback; [2018]
  Nyckelord :Individanpassning; grundskolan;

  Sammanfattning : Den här studien gjordes för att ta reda på varför lärare gör individanpassningar i klassrummen och hur de gör dem. I studien intervjuades tio lärare i de lägre åldrarna för att få höra om deras syfte med att individanpassa undervisningen och hur de gjorde det. LÄS MER