Sökning: "Hälsa välbefinnande ute"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Hälsa välbefinnande ute.

 1. 1. ... och benen är fulla med spring! Barns bristande rätt till en god utemiljö i förskolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Emelie Rosqvist Ljungbäck; [2023]
  Nyckelord :Förskola; utemiljö: utevistelse; miljölagstiftning; miljöförvaltning; hälsoskydd; tillsynsmyndighet; tillsynsansvar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today, 86% of children between the age of 1 and 5 are enrolled in preschools in Sweden. The outdoor environment is important to support children’s development, health, and wellbeing. Children’s perception of what an appropriate outdoor environment is often differs from what adults consider to be a god and healthy outdoor environment. LÄS MER

 2. 2. ”Men inget spring. För springa får man göra ute, annars blir det kaos!” : En kvalitativ intervjustudie om hur förskolans arbete med fysisk aktivitet förstås, främjas och implementeras - och hur det i sin tur kan påverka barns hälsa och välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Anna Duran; Lena Rosén; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsa; Välbefinnande; Empowerment; Lek; Rörelseglädje; Förskola; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen av den fysiska aktivitetens betydelse och plats i förskolan samt belysa hur några förskollärare beskriver sitt arbete för att främja fysisk aktivitet i förskolans dagliga verksamhet. Enligt Världshälsoorganisationen (2019, s. LÄS MER

 3. 3. Fysiska aktiviteter och hälsosam kost : En kvalitativ studie om barns upplevelse om rörelse och mat.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Caroline Johansson; Nejat Abdujelil; [2020]
  Nyckelord :Fysiska aktiviteter; hälsosam kost; hälsofrämjande arbete; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskolebarnens upplevelser av fysiska aktiviteter och hälsosam kost. Studien kännetecknas av en kvalitativ ansats och data samlades in genom strukturerade intervjuer med sex barn från två olika förskolor. LÄS MER

 4. 4. Implementering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer : från start till mål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Susanna Regnér; Johanna Wasberg; [2019]
  Nyckelord :Ecosystem service; biodiversity; environmental goals; stagegoals; ecological sustainability; economic sustainability; social sustainability; planning; building society process; Ekosystemtjänst; biologisk mångfald; miljömål; etappmål; ekologisk hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; social hållbarhet; planering; samhällsbyggnadsprocess;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker processkedjan för att implementera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Hur kedjan ser ut från det att ett uppdrag ges av regeringen, till arbetet vidare hos den aktuella myndigheten för att sedan komma till hur arbetet tas vid ute hos kommuner och andra berörda aktörer. LÄS MER

 5. 5. Friluftsliv i skolan : En kvalitativ studie om idrottslärares arbete med friluftsliv i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Antonio Phunipananta Muñoz; Viktor Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet har varit att undersöka lärares förställningar om och arbete med friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa. Vad är friluftsliv för idrottslärarna? Hur bedrivs undervisningen i friluftsliv? Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa elevernas kunskapsnivå i friluftsliv? Vad ska eleverna lära sig och vad ska betygsättas? Metod Metoden som användes var kvalitativ och i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER