Sökning: "Hälsoarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet Hälsoarbete.

 1. 1. Hälsans betydelse i ämnet idrott och hälsa : En studie om hur lärare uppfattar hälsouppdraget i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Karapidakis; Leo Lubner; [2020]
  Nyckelord :health; physical education; health promotion; health education; health in school; physical education and health; salutogenesis; hälsa; idrott och hälsa; hälsa i skolan; hälsoperspektiv; kasam; salutogenes;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att förstå hur lärare inom ämnet idrott och hälsa uppfattar och förhåller sig till ämnets hälsouppdrag. Följande frågeställningar kommer att behandlas: Hur definierar och tolkar lärare hälsobegreppet? Hur tolkar och arbetar lärare med ämnets hälsouppdrag? Vad anser lärare om ämnets hälsouppdrag? Metod För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes intervjuer med utgångspunkt i en kvalitativ ansats. LÄS MER

 2. 2. Rörelse i grundskolan : En kvalitativ observationsstudie om två grundskolors hälsofrämjande arbete i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Bråkenhielm; Sabina Ingesson; [2020]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; grundskolan; hälsoarbete; hälsopedagog;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte var att undersöka hur grundskolan inkluderar fysisk aktivitet under skoldagen samt jämföra hur det hälsofrämjande arbetet ser ut på en grundskola med anställd hälsopedagog jämfört med en grundskola utan anställd hälsopedagog. Tre frågeställningar formulerades; Hur inkluderas fysisk aktivitet under skoldagen för elever i årskurs 1 på de utvalda grundskolorna? Hur skiljer sig det hälsofrämjande arbetet på en skola med anställd hälsopedagog jämfört med en skola utan anställd hälsopedagog? Hur är hälsopedagogen inkopplad i det hälsofrämjande arbetet? Metod: Studiens material samlades in genom observationer, kvalitativa enkäter och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Rastverksamhet : En studie om rastverksamhet och konflikter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johan Lyberger; [2020]
  Nyckelord :rastverksamhet; konflikter; hälsoarbete och lek;

  Sammanfattning : Bakgrund I bakgrunden förklaras mina anledningar till varför just detta ämne är valt. Mina erfarenheter har givit mig insikten att det arbetas för lite med fysiska aktiviteter under rasterna genom organiserad och lärarledd rastverksamhet. LÄS MER

 4. 4. HÄLSOFRÄMJANDE FRITIDSHEM : En kvalitativ studie om fritidshems olika förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Pontus Kröger; Oskar Ledin; [2020]
  Nyckelord :Hälsa; hälsoarbete; fritidslärare; fritidshem; förutsättningar;

  Sammanfattning : Ett hälsofrämjande arbete inom fritidshemmet betonar elevernas möjligheter att stimulera sina fysiska och psykiska behov. Studiens syfte har varit att bidra med ökad förståelse kring hur olika fritidshem arbetar gällande det hälsofrämjande arbetet. Fritidshemmens olika förutsättningar för ett sådant arbete vill vi även undersöka. LÄS MER

 5. 5. En hälsosam organisation : Hur hälsofrämjande arbete kan användas inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Pauline Lag; Caroline Käll; [2020]
  Nyckelord :Hälsoarbete; personal; organisation;

  Sammanfattning : Organisationer arbetar i allt större utsträckning för att främja god hälsa hos personalen och erbjuder därför olika former av hälsofrämjande insatser. Med dessa satsningar kan organisationer uppnå minskade kostnader genom lägre sjukfrånvaro och ökad produktivitet hos personalen, bli en mer attraktiv arbetsgivare och bättre anpassa sig till en föränderlig omvärld. LÄS MER