Sökning: "Hälsofrämjande åtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden Hälsofrämjande åtgärder.

 1. 1. Vuxna personers upplevelse av vilka faktorer som påverkar genomförande och efterlevnad av livsstilsförändringar i samband med diabetes mellitus typ-2. : Allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Nasra Mohamud; Aisha Jamba; [2023]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; fysisk aktivitet; kost; livsstilsförändringar; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en global folksjukdom. Typ 2-diabetes kan orsaka allvarliga medicinska komplikationer för människor. Livsstilsförändringar i form av regelbunden motion, goda matvanor, rökningstopp, mindre intag av alkohol, minskad stress och viktminskning är viktiga för patienterna. LÄS MER

 2. 2. Vård-och omsorgspersonalens upplevelse av arbetsmiljö och ledarskap under covid-19-pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Paula Klenze; Mariana Lesic; [2022]
  Nyckelord :work environment; covid-19; health promotion leadership; New Public Management; arbetsmiljö; covid-19; hälsofrämjande ledarskap; New Public Management;

  Sammanfattning : Coronapandemins effekter har påverkat hälso-och sjukvården runt om i världen. Det har i sin tur utmanat den svenska sjukvården generellt och personalen som jobbar inom vård-och omsorg, specifikt äldreomsorg och inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387). LÄS MER

 3. 3. Patienters med ADHD upplevelser och erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elza Mikaelyan; Svetlana Jevtic; [2022]
  Nyckelord :Attention deficit and hyperactivity disorder; ADHD; Diet quality; Physical activity; Behavioral pattern; Lifestyle; Nutrition; Uppmärksamhetsbrist och hyperaktivitetsstörning; ADHD; Dietkvalitet; Fysisk aktivitet; Beteendemönster; Livsstil; Näring;

  Sammanfattning : Bakgrund Attention-deficit hyperaktivitet disorder (ADHD) är en neurobeteendesjukdom som kännetecknas av tecken och symtom på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet som vanligtvis börjar i barndomen. ADHD kan kvarstå i vuxen ålder och orsakar försämringar i yrkesprestation och kamrat- och familjerelationer. LÄS MER

 4. 4. Äldre personers följsamhet och bristande följsamhet till läkemedelsbehandling : En integrativ systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Xawo Ahmed; Ellinor Ramot Andersson; [2022]
  Nyckelord :medication adherence; patient experience; multi-morbidity; chronic diseases; elderly; health promotion; följsamhet; patientens upplevelse; multisjuklighet; kroniska sjukdomar; äldre; hälsofrämjande åtgärder;

  Sammanfattning : I takt med att andelen äldre ökar i samhället rapporteras om stigande läkemedelsanvändning. Normala åldersförändringar, ökad risk för multisjuklighet och kroniska sjukdomar i kombination med polyfarmaci och bristande följsamhet medför en ökad risk för läkemedelsrelaterad ohälsa hos äldre. LÄS MER

 5. 5. Att främja hälsan hos den utsatta medarbetaren : Hur ser HR- personal sin roll och sin arbetsmiljö i arbete mot kränkningar och mobbning

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Johanna Vähätalo; [2022]
  Nyckelord :Bullying; Workplace; Human Resource Personnel; Kränkande särbehandling; mobbning; arbetsplats; HR-personal;

  Sammanfattning : Problemformulering: HR-personal kommer ofta i kontakt med arbetsmiljöproblemet kränkande särbehandling och mobbning. Forskning visar att deras arbete kring detta inte är enkelt.  Erfarenhet av dåligt organisatoriskt svar lämnar de utsatta i sin tur ofta nedtystade i sina upplevelser. LÄS MER