Sökning: "Hälsofrämjande arbete bland äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Hälsofrämjande arbete bland äldre.

 1. 1. Faktorer som kan bidra till psykisk hälsa hos äldre personer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eleonore Book; Emma Lundström; [2021]
  Nyckelord :Elderly; Healthy aging; Health promotion; Mental health; Hälsofrämjande arbete; Hälsosamt åldrande; Psykisk hälsa; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som förekommer bland en betydande del av den äldre befolkningen och kan felaktigt uppfattas som en naturlig del av åldrandet. Nedåtgående fysisk- och kognitiv funktion, krympande socialt nätverk och brist på sysselsättning är förändringar som kan prägla tillvaron för äldre och inverka på den psykiska hälsan. LÄS MER

 2. 2. En vårdrelation med motsägelsefulla nyanser : Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete med den äldres ofrivilliga ensamhet i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jovanna Niska; [2020]
  Nyckelord :ofrivillig; ensamhet; äldre; distriktssköterska; sjuksköterska; hemsjukvården; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett ökande problem i dagens samhälle. Allt fler äldre lever längre och många lever själva i sina egna hem. Många äldre upplever sig isolerade och fångna i sina hem och distriktssköterskor inom hemsjukvården kan uppleva det problematiskt att bemöta dessa patienter i deras ensamhet. LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelse av ensamhet och social isolering : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jennie Björhn; Therese Hellström; [2019]
  Nyckelord :Loneliness; Social isolation; Older people; Qualitative research; Ensamhet; Social isolering; Äldre personer; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet och social isolering är ett utbrett problem bland många äldre personer och kan bidra till hälsorisker och för tidig död. I takt med att befolkningen blir allt äldre förväntas ensamhet och social isolering öka vilket kommer att kräva större behov av vård och omsorg. LÄS MER

 4. 4. Lågstadiebarns användning av sociala medier : En intervjustudie om skolsköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Nilsson; Sandra Ysing; [2019]
  Nyckelord :Primary school children; school nurse; social media; qualitative content analysis; Kvalitativ innehållsanalys; lågstadiebarn; skolsköterska; sociala medier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt tidigare forskning utgör sociala medier en hälsopåverkan på äldre barn och ungdomar utifrån bland annat nedsatt välbefinnande, låg självkänsla, beroende och internetmobbning. Det saknas i nuläget forskning kring om lågstadiebarn använder sociala medier och vilka negativa och positiva aspekter som i sådana fall finns med användningen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans perspektiv av hälsofrämjande arbete inom somatisk slutenvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Rottbers; Matilda Törngren; [2018]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; Somatisk slutenvård; Sjuksköterskans perspektiv roll; Ohälsosamma levnadsvanor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar till en stor del av sjukdomsbördan och är en orsak till förtidig död bland befolkningen. Tobaksbruk, alkohol, ohälsosamma matvanor samt fysisk inaktivitet kan orsaka ett flertal sjukdomar. LÄS MER