Sökning: "Hälsofrämjande arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 1172 uppsatser innehållade orden Hälsofrämjande arbete.

 1. 1. ”Kommunikation är komplicerat!” Tre elevhälsoteams upplevelser av kommunikation och samverkan med arbetslag i skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Engkvist; Maria Lepp; [2023-03-24]
  Nyckelord :kommunikation; samverkan; elevhälsoteam; livsvärldsfenomenologi; fokusgruppsintervju;

  Sammanfattning : Elevhälsoteamen ska arbeta tätt med arbetslagen på skolorna och har ett övergripande ansvar för skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Tyvärr går mycket av tiden åt till åtgärdande insatser. LÄS MER

 2. 2. Barns psykiska hälsa i förskolan. En kvalitativ studie med fenomenografisk ansats om hur några förskollärare uppfattar sina kunskaper, pedagogiska verktyg och medvetna förhållningssätt i sitt arbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Ekdahl; Jenny Millander; [2023-02-28]
  Nyckelord :psykisk hälsa; barn; förskola; anknytning; relationer; samspel;

  Sammanfattning : Rapporter visar att det skett en ökning av antalet inskrivna barn i förskolans utbildning under de senaste åren, samtidigt som forskning visar på en ökad psykisk ohälsa i samhället, framförallt ångestsyndrom och depression är det som utmärker sig. I rapporten från Skolverket (2019) be skrivs det att det finns ett utvecklingsområde i skolor och förskolor med en tydligare koppling i undervisningen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. LÄS MER

 3. 3. När livet tar slut innan det börjar – Föräldrars upplevelser av stilla födsel en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Edvardsson; Pernilla Linderoth; [2023-02-10]
  Nyckelord :Intrauterin fosterdöd IUFD ; Stilla födsel; Upplevelser; Erfarenheter; Föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det sker omkring två miljoner stilla födslar i världen varje år. De flesta sker i låginkomstländer. Riskfaktorer som kroniska sjukdomar, hög ålder och att vara förstföderska påverkar utfallet av stilla födslar. Desto fler faktorer desto högre risk. LÄS MER

 4. 4. Att organisera och leda förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lena Schmidt; [2023]
  Nyckelord :health promoting work; school leadership; school organization; systematic quality work; professional learning communities;

  Sammanfattning : Swedish school law stipulates that the work of student health teams in schools should be mainly health promoting. However, earlier scientific studies and reports from authorities show that most schools work aren’t. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete inom barnpsykiatrisk öppenvård. : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kulaksiz Bawer; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler barn söker hjälp för sin psykiska ohälsa. Ett lidande som inte bara påverkar barnet utan även hela familjen. Att jobba hälsofrämjande för att stärka barn och föräldrarna resurser för att motverka ohälsa ingår i sjuksköterskorna omvårdnads expertis. LÄS MER