Sökning: "Hälsofrämjande arkitektur."

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Hälsofrämjande arkitektur..

 1. 1. Architecture to the Rescue : Metamorphing Built Space for Changing Purposes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vincent Tuma Fischer; Tara Dyi; [2021]
  Nyckelord :Metamorphing architecture; Pandemic architecture; Healthcare architecture; Crisis management; Temporary architecture; Health promoting architecture.; Metamorferande arkitektur; Pandemi arkitektur; Sjukvård arkitektur; Kris förberedande; Temporär arkitektur; Hälsofrämjande arkitektur.;

  Sammanfattning : In December of 2019, the city of Wuhan in China reported an outbreak of a high number of pneumoniacases (Bassareo, 2020). The SARS-CoV-2 Virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)started to cause disturbance in societal functions, eventually leading to anomalous infection controlmeasures. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande Arkitektur: Rummets inverkan på patientens välmående

  M1-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Gabriel Cankalp; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Under min tid som arkitektstudent har jag lärt mig att arkitektur handlar om att arbeta med representationer; hur en fysisk form gestaltas med en inneboende kommunikationsförmåga. Arkitektur verkar genom den mänskliga perception av ett observerat fenomen, inom den sfär där människan relaterar till den fysiska formen. LÄS MER

 3. 3. Hospitality - Hälsofrämjande omvandling av utemiljön på Lunds lasarett

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Irma Gerhardsson; [2021]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arkitektur; Healing architecture; Lunds lasarett; Lunds sjukhus; Omvandling; Hälsa; Arkitektur; Hospitality; Sjukhus; Utemiljö sjukhus; Hälsofrämjande stadsplanering; Restorativa miljöer; Stödjande miljöer; Evidensbaserad design; Utemiljö i vårdsammanhang; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Lunds sjukhusområde är ett stort och avskärmat område mitt i staden. Utemiljön domineras av bilar, hårdlagda ytor och saknar en mångfald av grönska, mötes- och sittplatser. Enligt enkätundersökningar gjorda inför det här projektet upplevs området som ogästvänligt och svårorienterat. LÄS MER

 4. 4. Aktivera rummen mellan rummen : ett gestaltningsförslag för mer fysisk aktivitet i Lund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Stridsberg; [2019]
  Nyckelord :byggd miljö; folkhälsa; fysisk aktivitet; platsanalys; spontanidrott; vardagslandskap; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Folkhälsan är ett högst relevant ämne att studera då den är av en eskalerande och nedåtgående trend i Sverige idag, både gällande fysisk och psykisk ohälsa. Detta hälsoproblem är utbrett hos stora delar av befolkningen samt det mest kostsamma samhällsproblemet idag. LÄS MER

 5. 5. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
  Nyckelord :dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. LÄS MER