Sökning: "Hälsofrämjande idrottsföreningar Health Promotion Sports Clubs"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hälsofrämjande idrottsföreningar Health Promotion Sports Clubs.

 1. 1. Att mäta hälsofrämjande perspektiv hos idrottsföreningar. En Think-Aloud studyom unga aktivas upplevelse av ett nytt mätinstrument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Kristof Jaczina; Karin Lundin; [2021-09-02]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete Health Promotion ; Hälsofrämjande idrottsföreningar Health Promotion Sports Clubs ; Idrottsföreningar Sports Clubs ; Salutogenetiska perspektivet Salutogenic approach ; Setting Based Approach; Think-Aloud study;

  Sammanfattning : Idrottsföreningen är en organisation som engagerar en betydande del av den svenska befolkningen, både unga, äldre och oavsett kön. År 2019 uppskattades det att en tredjedel av Sveriges medborgare i åldern 6-80 år var medlemmar i en idrottsförening. Däremot sjunker andelen unga som föreningsidrottar kraftigt med stigande ålder. LÄS MER

 2. 2. Idrottsföreningar och hälsofrämjande : En kvalitativ studie om hälsofrämjande inom den svenska barn- och ungdomsidrotten

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nina Blomberg Zanders; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; Children; Health promotion; Sports Clubs; Sports; The Coronavirus pandemic; Barn; Ungdomar; Hälsofrämjande; Idrottsföreningar; Idrott; Coronapandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idrottsföreningar är en folkrörelse i Sverige som engagerar många. I Sverige finns både idrottspolitiska mål och ett civilsamhälle som verkar för att barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva inom idrott. LÄS MER

 3. 3. Aktiva seniorer i idrottsföreningar : Seniorers upplevelser av att vara engagerade i idrottsföreningar och hur det påverkar deras livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Wittur; [2021]
  Nyckelord :Increased quality of life; motivating factors; seniors; sports associations; well-being; Idrottsförening; motivationsfaktorer; seniorer; välmående; ökad livskvalitet;

  Sammanfattning : The non-profit sector is part of Swedish civil society and an arena where public health work is conducted in most ways. Sports associations contribute to physical activity, teamwork, and increased quality of life. Previous surveys from the Swedish Sports Confederation show that few seniors are voluntarily involved in sports associations. LÄS MER

 4. 4. Fortsätt idrotta : En high-five till elitlagidrotten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emilia Aldengård; Amanda Hodzic; [2020]
  Nyckelord :Health Promotion; Health; Team Sports; Elite Athletes; Social Support; Motivation; Hälsopromotion; Hälsa; Lagidrott; Elitidrott; Socialt Stöd; Motivation;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att lagidrotten kan utgöra en hälsofrämjande arena som uppfyller en viktig samhällsfunktion. Trots detta väljer många att lämna idrottsrörelsen i ung ålder medan elitlagidrottare utgör en grupp som valt att fortsätta satsningen vidare. LÄS MER