Sökning: "Hälsoindex"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Hälsoindex.

 1. 1. Kostnadsnyttoanalys av ortoser för nedre extremiteten baserad på självupplevd hälsa enligt EQ-5D-3L

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Andreas Ingemarsson; [2019]
  Nyckelord :cost-utility; QALY; orthoses; quality of life; EQ-5D;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Ortopedtekniska hjälpmedel har som övergripande syfte att göra det möjligt för människor att i sin vardag och livsstil vara rörliga, aktiva och delaktiga trots en fysisk funktionsnedsättning. För finansiering av ortopedtekniska hjälpmedel i Sverige ansvarar uteslutande det offentliga i form av landsting och regioner, vilka har en begränsad summa pengar att hushålla med. LÄS MER

 2. 2. Tillståndsbedömning av krafttransformatorer i stamnätet : En rekommendation av diagnostiska mättekniker

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Axel Scheutz Godin; [2016]
  Nyckelord :diagnostic measurement techniques; health index; condition based maintenance; transformer economics; diagnostiska mättekniker; hälsoindex; livscykelkostnadsanalys; transformatorer; tillståndsbaserat underhåll;

  Sammanfattning : Ett transformatorfel kan få stora ekonomiska konsekvenser och påverka ett elkraftsystems driftsäkerhet. Genom att övervaka en transformators tillstånd kan haverier och avbrott undvikas. Tillståndsövervakning möjliggör även att förebyggande underhåll kan planeras effektivt. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan näringstillstånd och upplevd hälsa hos äldre personer

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Åsa Berglind Garmenfjäll; [2016]
  Nyckelord :Health; Community care; Nutrition status; Elderly; Hälsa; Kommunal omsorg; Näringstillstånd; Äldre;

  Sammanfattning : De äldre utgör en allt större andel av Sveriges befolkning och de flesta äldre lever ett friskt och aktivt liv. Med stigande ålder ökar dock risken för sjuklighet och funktionshinder och därmed i ökad omfattning behovet av hjälp och stöd inom en rad olika områden. LÄS MER

 4. 4. Hälsans gåta : En studie av sambandet mellan arbetsvilkor, kön, sektor och hälsa

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Engqvist; Josefin von Walden; [2015]
  Nyckelord :Hälsa; sektor; personlighet; kön; krav; kontroll; karasek;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att följa upp en tidigare studie som undersökt sambandet mellan sektor och hälsa. Tidigare har man sett att personer som arbetar inom offentlig sektor har sämre hälsa än personer inom privat sektor. LÄS MER

 5. 5. Empowerments effekt på patienter med högt blodtryck : En kvantitativ studie inom primärvården

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Görel Rasjö Wrååk; [2012]
  Nyckelord :Distriktssköterska; hypertoni; hälsa; levnadsvanor; råd; stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Högt blodtryck är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården. Högt blodtryck kan leda till allvarliga följdsjukdomar, som stroke och hjärtsvikt. Distriktssköterskan möter ofta dessa patienter för blodtryckmätning och samtal om levnadsvanor. LÄS MER