Sökning: "Hälsopåverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Hälsopåverkan.

 1. 1. Byggbranschen måste också plastbanta : En fallstudie om plaster i dagens byggande och dess hälso- och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Sandqvist Alma; [2019]
  Nyckelord :Environmental impact; Health impact; Plastic; Plastic Use; Sustainable Construction; Avfall; Husbyggnad; Hållbart byggande; Hälsopåverkan; Miljöpåverkan; Plast; Plastanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i dagens  byggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Målet med studien är även att kunna visa på hur plastanvändningen kan förändras på ett hållbart sätt. LÄS MER

 2. 2. Trygghetsarbetets hälsopåverkan hos elever ur ett personalperspektiv på en grundskola i en skånsk kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elin Borg; [2019]
  Nyckelord :Safety work; value-based work; student health; anchoring; safety measures; valuebased; safety; elementary school; Trygghetsarbete; värdegrundsarbete; elevhälsa; förankring; trygghetsinsatser; värdegrund; trygghet; grundskola;

  Sammanfattning : Introduktion: Psykisk ohälsa hos elever är ett växande problem. Svenska skolan ska arbeta med elevers trygghet och att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete mot diskriminering och kränkande behandling. LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsnära chefers hälsa : Samband mellan hälsa, stressorer och strategier

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cathrine Nevland; Linda Svensk; [2019]
  Nyckelord :hälsofrämjande strategier; stressorer; hälsa; hållbart ledarskap; verksamhetsnära chefer;

  Sammanfattning : Verksamhetsnära chefer i sjukhusvården har ett viktigt arbete där de ofta fungerar som länk mellan operativ personal och överordnade chefer. Statistiken visar stigande sjukskrivning och hög personalomsättning. LÄS MER

 4. 4. Motivation, relation och hälsopåverkan : En kvalitativ studie som beskrivs utifrån professionellas synsätt i arbetet med barn och ungdomar som upplevt trauma.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Frida Högqvist; Ängla Lönnberg; Victoria Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Trauma; motivation; relation; coping; hälsopåverkan; professionella;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysamotivation och relationsskapandei arbetet med barn och ungdomar som upplevt trauma, samt hur arbetet kan påverka professionellas hälsa. Den metodologiska utgångspunkten som används är en hermeneutisk-fenomenologisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars syn på urbana grönområden, samt deras påverkan på ungas hälsa.- En fallstudie av ungdomar i Helsingborg stad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Grönområden; ungdomar; uppfattningar; upplevelser; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The human population steadily increases all over the globe and around half of the world’s inhabitant lives in cities. This allows urban exploitation to increase and the natural habitats to decrease. LÄS MER