Sökning: "Hälsopedagogik barn"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Hälsopedagogik barn.

 1. 1. Kunskapsutveckling hos förskolepersonal som förutsättning för välmående barn : En kvalitativ studie om regionala satsningar genom ett hälsopedagogiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Edqvist; Adna Zulum; [2016]
  Nyckelord :Hälsopedagogik; samarbete; kommunikation; reflektion; kunskapsutveckling; hälsa; välmående;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Studien har haft ett uppdrag från Region Halland och deras satsning på utbildningen Välmående Ger Resultat (VGR). Uppdraget var att undersöka förutsättningarna för personalen som deltagit/deltar i VGR. Utbildningen avser att skapa verktyg för personal inom skola och i detta fallet förskoleverksamhet. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ fallstudie om hur lärandemiljöer skapas för fotbollsspelande pojkar inom föreningslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Josefin Kämpe Thorsell; Danielle Kjellström; [2014]
  Nyckelord :hälsopedagogik;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie grundade sig i problematiken om föreningsidrottens svårighet att hålla kvar barn i föreningen under en längre tid samt hur barn på sin fritid blir mer och mer stillasittande. Syftet med denna undersökning är således att studera hur lärandemiljöer för fotbollsspelande barn kan skapas inom ramen för en träningsverksamhet vars inriktning är att ta hänsyn till varje barns utveckling. LÄS MER

 3. 3. Förskolan: Ekologisk mat och lärande : En undersökning av två svenska förskolor om hur ekologisk mat påverkar barn i förskolan ur ett hälsopedagogiskt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Lina Svensson; Veronica Andersson; [2014]
  Nyckelord :Barn; ekologisk; hälsopedagogik; ekonomi; näring;

  Sammanfattning : Intresset av ekologisk kost och yrket som barnskötare har motiverat oss att skriva om ekologisk mat ur ett hälsopedagogiskt perspektiv med fokus på förskolan. Med hjälp av intervjuer synliggjordes tre yrkesgruppers tankar och kunskaper. LÄS MER

 4. 4. ”Göra saker som är meningsfulla” En kvantitativ studie om känsla av sammanhang och niondeklassares svenskundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Daniel Wadlert; [2013-10-02]
  Nyckelord :Elevens värld; KASAM; svenskundervisning; utveckling;

  Sammanfattning : Interdisciplinär uppsats, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskurs/SIS133VT13Handledare: Lena Rogström.... LÄS MER

 5. 5. Feedback och hälsa : en studie hos ett statligt verk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anette Sjöberg; [2007]
  Nyckelord :Feedback; hälsa; organisation; idrottsvetenskap; friskvård; hälsopedagogik;

  Sammanfattning : Today, many discussions are taking place through different platforms concerning the huge problem of ill health within modern society. Ill health tends to affect both children and adults. For the adult sector ill health may lead to doctor’s notification of illness in the short term and on the long term permanent disability benefit. LÄS MER