Sökning: "Hälsopedagogiska verktyg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hälsopedagogiska verktyg.

 1. 1. Den digitala transformationen i välfärdssamhället : En kvalitativ studie om hur omsorgspersonal kan känna delaktighet i framtida organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Shahed Kamel Ejeel; Cecilia Fägersten; Kajsa Paniagua Iacobi; [2018]
  Nyckelord :Change processes; digitization; learning styles; organizational changes; participation; well-being at the workplace; Förändringsprocesser; delaktighet; digitalisering; lärandestilar organisationsförändringar; trivsel på arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Sverige står inför stora välfärdsutmaningar när allt fler arbetsföra personer går i pension. Till följd av ojämn befolkningsutveckling kommer det inom kort finnas färre arbetare som skall ta hand om fler pensionärer. LÄS MER

 2. 2. Varför lyser den grönt? En fallstudie av Universeums hälsopedagogiska verktyg ”Frukt och grönt vågen”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jakob Fogelklou; Daniel Hausenkamph; [2016-08-16]
  Nyckelord :Frukt och grönt; Hälsopedagogiskt verktyg; Universeum;

  Sammanfattning : Ett ökat intag av frukt och grönt är kopplat till många positiva fördelar, som minskadsjukdomsrisk och bättre välmående. Trots alla de positiva fördelarna är intaget av frukt ochgrönt lågt bland Sveriges vuxna och barn. LÄS MER

 3. 3. "If it works, it works!" : en studie om FaR® på svenska läkarutbildningar

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Theresa Engborg; Anna Bohlin; [2012]
  Nyckelord :FaR; motiverande samtal; läkarutbildning; läkarstudent; hälsopedagogik; läkarprogrammet; fysisk aktivitet på recept;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet var att ta reda på vilken undervisning och vilka kunskaper läkarstudenter får om FaR på svenska läkarutbildningar samt vilka hälsopedagogiska verktyg studenterna får med sig från utbildningen för att kunna arbeta med metoden i sin framtida yrkesroll. Följande frågeställningar formulerades; Vilken utbildning om FaR ingår i de olika läkarutbildningarna i Sverige samt vilka likheter och skillnader kan utläsas? Vilka åsikter har de programansvariga vid läkarutbildningarna om utbildningen som studenterna får gällande FaR? Hur uppfattar läkarstudenterna FaR som arbetsmetod och vad anser de om den utbildning som ges om metoden? Vilka hälsopedagogiska verktyg får läkarstudenterna med sig från utbildningen för att arbeta med FaR och hur ser de på hälsopedagogik kopplat till läkaryrket?MetodEn kvalitativ ansats användes för att besvara dessa frågor. LÄS MER