Sökning: "Hälsopedagogiskt verktyg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Hälsopedagogiskt verktyg.

 1. 1. Den glada pensionären : En kvalitativ studie om pensionärers erfarenheter av en meningsfull pensionstid efter övergången från arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Robin Brewitz; Johan Gruvaeus; John Jansson; [2020]
  Nyckelord :Activities; life changes; quality of life; senior citizens; retirement union; well-being; Aktiviteter; livsförändring; livskvalité; pensionärer; pensionärsförbund; välbefinnande;

  Sammanfattning : Att gå från arbetslivet till pension innefattar en av människans största omställningar i livskedet. Det sker idag en stor ökning av den äldre befolkningen i Sverige och därmed även en ökning av andelen pensionärer. LÄS MER

 2. 2. Varför lyser den grönt? En fallstudie av Universeums hälsopedagogiska verktyg ”Frukt och grönt vågen”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jakob Fogelklou; Daniel Hausenkamph; [2016-08-16]
  Nyckelord :Frukt och grönt; Hälsopedagogiskt verktyg; Universeum;

  Sammanfattning : Ett ökat intag av frukt och grönt är kopplat till många positiva fördelar, som minskadsjukdomsrisk och bättre välmående. Trots alla de positiva fördelarna är intaget av frukt ochgrönt lågt bland Sveriges vuxna och barn. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande metoder för förändring av ohälsosamma levnadsro vid prediabetes. En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Löfskog; Susanna Coly; [2016-03-17]
  Nyckelord :prediabetes; nedsatt glukostolerans; livsstilsförändring; systematisk litteraturöversikt; prediabetes; impaired glucose tolerance; life style intervention; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av prediabetes och typ-2 diabetes är ett växande globalt problem. Ett flertal större studier har visat att livsstilsförändring gällande hälsosam kost och ökad fysisk aktivitet kan minska risken för personer med prediabetes att utveckla typ 2-diabetes. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsutveckling hos förskolepersonal som förutsättning för välmående barn : En kvalitativ studie om regionala satsningar genom ett hälsopedagogiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Edqvist; Adna Zulum; [2016]
  Nyckelord :Hälsopedagogik; samarbete; kommunikation; reflektion; kunskapsutveckling; hälsa; välmående;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Studien har haft ett uppdrag från Region Halland och deras satsning på utbildningen Välmående Ger Resultat (VGR). Uppdraget var att undersöka förutsättningarna för personalen som deltagit/deltar i VGR. Utbildningen avser att skapa verktyg för personal inom skola och i detta fallet förskoleverksamhet. LÄS MER

 5. 5. Lärande som konstrueras på ett självledarskapsläger : En kvalitativ observationsstudie om ungdomars lärande och aktörskap inom ramen för Självledarskapslägret DNG 360°

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Numell; [2013]
  Nyckelord :Hälsopedagogik; psykisk hälsa; ungdomar; självledarskap; lärande; hälsofrämjande; självledarskapslägret DNG 360°; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Ungas psykiska ohälsa ökar och det finns många hälsointerventioner som görs inriktade på denna målgrupp. Det finns många åtgärder och metoder som är framtagna för att främja ungas hälsa och många av de studier som är gjorda innefattar interventioner med dessa åtgärder och metoder och utvärderingar av desamma. LÄS MER